Nadgradnja hotela Terme
Za Terme Čatež smo štirietažni hotel nadgradili z 2 dodatnima etažama. Zaradi slabih temeljev so vgrajeni lahki materiali.
  • obstoječi 4-etažni objekt smo nadgradili še z 2 etažama
  • zidan obstoječi objekt
  • slabo temeljenje
  • uporaba lahkih materialov
  • obremenitev je za 4 % manjša od odobrene

S tem projektom smo dokazali, da je možno spajanje zidane podlage in lesene nadgradnje. Uporaba kateregakoli drugega materiala na tem objektu ne bi bila možna, saj ima hotel preobremenjene temelje, ki se ponekod že posedajo. Ob veliki teži nadgradnje temelji ne bi več vzdržali teže konstrukcije in bi začeli pokati, kar bi pomenilo deformacijo celotnega objekta. Pazili smo na vse sestave in zato uporabili čim lažje materiale. Dosegli smo, da je dodatna obremenitev v primerjavi s spodnjim objektom zgolj 6 %. Po izračunih geomehanikov bi se investitorji z našim načinom gradnje lahko odločili za dograditev treh nadstropij in s tem dosegli maksimalno obremenitev, ki v tem primeru znaša 10 odstotkov.